Pomôžeme vám so správou ľudských zdrojov!


Ľudské zdroje sú jednoznačne oblasťou, ktorá je pre firmu kľúčová.Administratívne pokrytie všetkej súvisiacej agendy je pomerne obsiahle a nesúvisí priamo s core businessom. Obzvlášť v čase výkyvu v počte zamestnancov, expanzie či zvyšovaní počtu zamestnancov sa môže stať intenzívne zaťažujúce a ťažko zvládnuteľné. Podobne ako pri outsourcingu miezd sme pripravení poskytnúť našim zákazníkom podporu, súčinnosť a poradenstvo tiež v oblasti správy ľudských zdrojov.

Sme pripravení prevziať HR administratívu. Ušetríte náklady a budete mať istotu včasného, kvalitného a bezchybného spracovania povinnej legislatívnej personálnej administratívy, medzi ktoré okrem iného patrí bezpečnosť práce a pracovno-lekárske služby.

Súčasne s tým dokážeme prevziať komunikáciu so zamestnancami a prípravu pracovnoprávnych dokumentov akou sú napr. pracovné zmluvy.

Prečo personálny outsourcing práve s nami?

 • Všetky dáta na jednom mieste – elektronické záznamy týkajúce sa personalistiky a miezd svojich zamestnancov máte na jednom mieste.
 • Odborná kapacita – máme zázemie odborných pracovníkov, ktorí sa starajú o včasné a bezchybné spracovanie dokumentov a procesov. Nemusíte riešiť zastupiteľnosť personalistu.
 • Vlastné systémy – vyvinuli sme vlastný personálny a mzdový softvér otvorený pre ďalšie rozširovanie a aktualizácie. So svojimi zákazníkmi komunikujeme prostredníctvom vlastného zákazníckeho portálu.
 • Aktuálna legislatíva – neustále sledujeme zmeny v legislatíve a premietame ich do nášho systému.
 • Kontrola nad dátami – všetky dáta spojené so spracovávanou personálnou agendou je možné sledovať on‑line.
 • Spolupráca s tretími stranami – vďaka spolupráci s ďalšími dodávateľmi môžeme zaistiť služby týkajúce sa prevencie, bezpečnosti, ochrany zdravia a vzdelávania vašich zamestnancov.

Čo sme schopní pre vás zaistiť v oblasti personálneho outsourcingu:

 • Príprava pracovnoprávnych dokumentov (nástupy, výstupy, zmeny)
 • Podpisy pracovnoprávnych dokumentov so zamestnancami
 • Vedenie osobných spisov zamestnancov
 • Sledovanie personálnych lehôt (napr. rodičovská dovolenka)
 • Personálne prehľady v dohodnutom formáte
 • Evidencia benefitov pre zamestnancov, pomoc s výberom dodávateľov benefitov
 • Telefonické konzultácie s kontaktnou osobou aj so zamestnancami v slovenskom a anglickom jazyku
 • Evidencia BOZP vo všetkých kategóriách
 • Zaistenie BOZP prostredníctvom subdodávateľa
 • Evidencia zákonom stanovenej lekárskej starostlivosti
 • Zaistenie zákonom stanovenej lekárskej starostlivosti prostredníctvom subdodávateľa
 • Evidencia pracovných úrazov a s tým spojené poradenstvo
 • Príprava a zastupovanie zákazníka na rokovaní pri kontrolách BOZP a lekárskeho auditu alebo iným príslušným orgánom v súvislosti s HR agendou
 • Hlásenie cudzincov na Úrad práce