Zbavíme vás starostí o vaše mzdy!

Outsourcing miezd

Sme pripravení kompletne prevziať vedenie vášho mzdového účtovníctva. Ušetríte náklady a budete mať istotu včasného, kvalitného a bezchybného spracovania miezd. Dokážeme ich spočítať napríklad pre 20, ale aj 6 000 pracovníkov. Celý proces začína zberom potrebných dát a končí rozoslaním elektronických výplatných pások a peňazí na účty zamestnancov. Nemusíte sa starať takmer o nič.

Výhody mzdového outsourcingu od Elanoru

 • Individuálny a profesionálny prístup dodávateľa a kvalitnej služby v súlade s aktuálnymi trendmi
 • Presunutie zodpovednosti za spracovanie miezd (vrátane poistenia pre prípad chyby)
 • Transparentné a ľahko overiteľné náklady na spracovanie miezd, ľahšie plánovanie a riadenie cash flow
 • Garantovaná vyššia ochrana osobných dát zamestnancov a mzdových nákladov
 • Zníženie vlastných personálnych nákladov

Prečo mzdový outsourcing práve s nami?

 • Skúsenosť – mzdy svojim zákazníkom počítame už 18 rokov, v Česku, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.
 • Odborná kapacita – máme silné zázemie odborných pracovníkov, ktorí sa starajú o včasné a bezchybné spracovanie miezd našich klientov. Nemusíte riešiť zastupiteľnosť mzdovej účtovníčky.
 • Vlastný systém – vyvinuli sme vlastný personálny a mzdový softvér otvorený pre ďalšie rozširovanie a aktualizácie. So svojimi zákazníkmi komunikujeme prostredníctvom vlastného zákazníckeho portálu.
 • Technologické know-how – náš systém dokážeme prepojiť s ďalšími typmi softvéru. Spolupracujeme s dodávateľmi dochádzkových systémov, vďaka tomu sme v poskytovaní mzdového outsourcingu rýchlejší a efektívnejší.
 • Aktuálna legislatíva – neustále sledujeme zmeny v legislatíve a garantujeme správnosť spracovania.
 • Sieť pobočiek – vďaka spolupráci s európskymi pobočkami dokážeme spočítať mzdy zamestnancom rôznych daňových príslušností.
 • Kontrola – máte možnosť on-line prístupu do personálnej agendy a sledovania spracovávaných dát.
 • Úspora – usporíte čas aj náklady na prevádzku mzdového oddelenia.
 • Zodpovednosť – starosť o hardvér a softvér je na nás. Prevezmeme zodpovednosť za výstupy a komunikáciu so štátnymi organizáciami a bankami.

Čo v rámci mzdového outsourcingu ponúkame?

 • Mzdovú evidenciu a správu mzdových dát – vykonávame správu a vedenie základných mzdových dát u zamestnancov, vkladáme ďalšie variabilné dáta do systému, evidujeme hlásené neprítomnosti a ďalšie záznamy potrebné na výpočet miezd, pripravujeme mzdové dokumenty pre zamestnancov podľa miestnej legislatívy.
 • Konzultácie a poradenstvo – so zákazníkom komunikujeme na tému mzdovej problematiky prostredníctvom vlastného portálového riešenia ESP alebo na podporu využívame iné dohodnuté rozhranie. Pomáhame pri externých auditoch a kontrolách zo strany miestnych úradov a poskytujeme základné informácie o mzdovej legislatíve.
 • Výpočet a spracovanie miezd – kontrolujeme a pripravujeme mzdové dáta vrátane ich zálohy. Vykonávame mzdovú uzávierku a výpočet miezd. Spracovávame zákonné mzdové ročné, kvartálne a mesačné výstupy.
 • Služby nadväzujúce na spracovanie miezd – spracovávame výstupy pre účtovníctvo. Generujeme a distribuujeme výplatné pásky v elektronickom formáte PDF, ktorý je zabezpečený heslom. Poskytujeme mzdové výstupy a výkazy v súlade s miestnou legislatívou.
 • Komunikácia s tretími stranami – vytvárame výstupy na vykonávanie povinných platieb. Vo vašom mene zaisťujeme a podávame povinné hlásenia štatutárnym orgánom, ktorým zároveň poskytujeme aj spätnú väzbu na ich otázky. Komunikujeme aj s tretími stranami súkromnej sféry akou sú penzijné fondy či životné poisťovne.
 • Správu a údržbu mzdovej aplikácie – udržujeme nastavenia aplikácie v súlade s miestnou legislatívou.

 

ESP – pomocník a sprievodca na ceste spracovania miezd

Komunikácia a výmena informácií so zákazníkom prebieha primárne prostredníctvom vlastného portálového riešenia Elanor Service Portal – ESP.  Slúži ako prostriedok pre poskytovanie služieb našim klientom a pre vzájomnú komunikáciu a predávanie potrebných dát. V prípade mzdového outsourcingu je i sprievodcom celého procesu spracovania miezd.

 

Výhodná kombinácia dvoch našich služieb

Odporúčame kombinovať mzdový outsourcing s prenájmom aplikácie – ASP. Prenajmete si iba funkcionalitu systému a vzdialene do neho kedykoľvek a odkiaľkoľvek vstupujete. Dáta, ktoré pre vás spracovávame, môžete týmto spôsobom sledovať podľa pridelených rolí a mať ich neustále pod kontrolou.