Komplexné riešenie pre oblasť HR!

Elanor Global Java Edition

Softvér Elanor Global Java Edition – EGJE predstavuje nástroj na riadenie ľudských zdrojov – informačný systém,ktorý komplexne rieši mzdovú, personálnu a dochádzkovú agendu pre firmy v súkromnom sektore aj pre štátne inštitúcie s desiatkami, ale aj mnohými tisícmi zamestnancami. Je pravidelne legislatívne aktualizovaný a otvorený pre ďalší rozvoj a konfiguráciu podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Aké sú jednotlivé oblasti EGJE a čo umožňujú?

Mzdová oblasť

Základná súčasť EGJE, slúži na výpočet a zúčtovanie miezd. Zahŕňa kompletné spracovanie miezd od prevzatia podkladov z dochádzkového systému až po vypracovanie výstupov pre vnútropodnikové rozbory, orgány štátnej správy a orgány zabezpečujúce verejné služby. Jej prostredníctvom sa vykonávajú zrážky zo mzdy, generujú sa výplatné pásky, zostavy a štatistiky, spracovávajú sa evidenčné listy, prihlášky a odhlásenia zamestnancov zo zdravotného a sociálneho poistenia. Táto agenda, rovnako ako ďalšie oblasti, sa priebežne aktualizuje a je vždy v súlade s legislatívou SR.

Základná personalistika

Eviduje personálne údaje v rozsahu slovenskej legislatívy. Zabezpečuje všetky bežné personálne činnosti (nástup zamestnancov, zmeny údajov, rozbory, štatistiky a ďalšie) a eviduje všetky právne (pracovné) vzťahy. Zo systému je možné generovať veľké množstvo výstupov a zostáv (veľké množstvo zoznamov zamestnancov s parametrizovaným triedením, evidenčné stavy, priemerné stavy, nástupy, výstupy a preradenie zamestnanca a pod.).

Dochádzka

Kompletne rieši oblasť dochádzky – vedie a eviduje dochádzku v dennej alebo mesačnej forme, plánuje rozpisy zmien, vykonáva legislatívnu kontrolu, vyhodnocuje odchýlky od štandardných pracovných hodín, vyhodnocuje príspevok na stravu, generuje podklady na mzdy. Prístup do systému je možný prostredníctvom štandardnej aplikácie (Java klient) alebo webovej nadstavby (webový klient). Je možné napojenie na rôzne systémy na riadenie prístupov – tzv. dochádzkové snímače.

Cestovné príkazy

Zabezpečuje proces obehu cestovného príkazu pomocou workflow od žiadosti o pracovnú cestu až po jej vyúčtovanie. Ďalej dodáva podklady na platenie cestnej dane, umožňuje export cestovných náhrad do miezd, odosielanie cestovných náhrad priamo na bankový účet zamestnanca, prípravu dát na účtovníctvo.

Vzdelávanie

Obsahuje súbor všetkých požiadaviek na vzdelávacie aktivity, ktoré sa v organizácii vyskytujú. Cieľom je vyrovnaná bilancia ponuky a dopytu, ktorá sa premieta v dostatočne obsiahlom katalógu akcií a kurzov s možnosťou workflow na prihlasovanie a správu vzdelávacích akcií.

Uchádzači o zamestnanie

Eviduje dáta o uchádzačoch o zamestnanie. Obsahuje nástroj na výber nových zamestnancov a reporting. Umožňuje prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka vrátane prípadnej integrácie so systémami tretích strán.

Ostatné personálne činnosti

Zameriava sa na benefity, pracovné pomôcky, hodnotenie zamestnancov za plnenie pracovných úloh, lekárske prehliadky, BOZP, controlling a súvisiaci reporting.

Administrácia

Rieši nastavenie a správu používateľov vrátane ich prístupových práv k jednotlivým častiam aplikácie. Identifikuje používateľa, ktorý vykonal v databáze zmeny alebo spustil určité procesy.

Systemizácia

Definuje, nastavuje a spravuje štruktúru organizácie, pracovných miest, funkcií, kategórií a celý rad voliteľných ďalších zákazníckych štruktúr. Generuje organogramy a reporty.