Neustále zvyšujeme kvalitu ponúkaných riešení a služieb. V roku 2011 sme sa stali nositeľmi certifikátu ISO 9001. Dodržujeme interný systém riadenia akosti, implementačné metodiky a záväzné interné predpisy. Ručíme za to, čo robíme a politika kvality je významnou súčasťou našej firemnej stratégie.

Superbrands_2017_diplom
ISO SK certifikát

Kvalita našich služieb, ocenená spokojným zákazníkom, ktorý sa k nám stále vracia, je základnou hodnotou pre podnikanie spoločnosti Elanor. Naša politika kvality sa tým stáva významnou súčasťou našej firemnej stratégie.

  1. Špičková kvalita je našou stratégiou úspešného podnikania na globálnom trhu. Dodávky našich projektov, systémov a služieb sa musia plniť v dohodnutej kvalite, termínoch a cene, so zárukou dodržania príslušnej legislatívy, v bezpečnom vyhotovení a bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.
  2. Chceme byť spoľahlivým a vyhľadávaným dodávateľom v oblasti informačných systémov na riadenie ľudských zdrojov (HR) a outsourcingových služieb v oblasti mzdových a HR agend.
  3. Meradlom kvality našich produktov je vysoká a dlhodobá spokojnosť zákazníkov. Pre jej dosiahnutie uplatňujeme trvalú snahu o dokonalosť pri všetkých činnostiach.
  4. Za základ našej trvalej konkurencieschopnosti považujeme flexibilnú organizáciu založenú na odbornej spôsobilosti, zodpovednosti a kompetencií zamestnancov na všetkých úrovniach.
  5. Ľudské zdroje pokladáme za najvýznamnejší faktor pre dosiahnutie cieľov v oblasti uspokojovania potrieb a prianí zákazníkov. Spokojný zákazník znamená spokojný zamestnanec a naopak.
  6. Rovnaké nároky, ktoré kladieme na našu spoločnosť, vyžadujeme od svojich dodávateľov, spolupracujúcich firiem a obchodných partnerov. Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú štandardy Elanor.
  7. Za základ dlhodobého a stabilného uspokojovania potrieb trhu, zákazníkov aj všetkých partnerov považujeme prepracovaný a funkčný systém manažmentu spoločnosti.
  8. Investície sústreďujeme do technologických infraštruktúr, vzdelávania a pracovného prostredia s cieľom dosiahnuť všestranné odborné spôsobilosti a zvýšenie kvality našich procesov, systémov manažmentu aj produktov a služieb.
  9. Našim cieľom je trvalý rast výkonnosti podnikateľského procesu. Staviame na neustálom zlepšovaní produktov, procesov a systéme manažmentu.
  10. Naše vlastné zmeny, ako reakcie na neustály vývoj a meniace sa potreby globálneho trhu, považujeme za základ dlhodobo úspešného podnikania.