Можем да ви помогнем с управлението на вашите ЧР!

Човешките ресурси без съмнение са сфера, която е от изключителна важност за компанията. Административното покритие на всички свързани задачи е всеобхватно и не е пряко свързано с основната дейност. То може да стане много сложно и трудно за управление особено при колебания в броя на служителите, при разрастване или увеличаване на техния брой. Подобно на възлагането на обработване на заплати сме готови да предоставяме на клиентите си поддръжка, сътрудничество и консултации и по управление на човешките ресурси.

Готови сме да поемем отговорност за административното управление на ЧР. По този начин се пестят разходи и се гарантира бързото, качествено и точно извършване на задължителното по закон управление на персонала, вкл. услуги за здраве и безопасност на работното място.

В допълнение към това можем да поемем комуникацията със служители и подготовката на трудовоправни документи, напр. примерни трудови договори.

Защо да възложите на нас управлението на персонала?

 • Всички данни на едно място – всички електронни архиви, засягащи ЧР и обработването на заплатите на служителите ви са събрани на едно място.
 • Професионален капацитет – разполагаме с квалифицирани служители, които се грижат за бързото и точно обработване на заплатите и други дейности. Не ви се налага да разрешавате проблеми, свързани със смяната на служители по ЧР.
 • Собствени системи – имаме разработен собствен софтуер за ЧР и обработване на заплати, който е отворен за допълнително разширяване и актуализации. Поддържаме комуникация с клиентите си чрез собствен портал.
 • Актуална законодателна база данни – непрекъснато следим промените в законодателството и ги отразяваме в системата си.
  Контрол върху данните – имате възможност да следите онлайн данните за персонала, които обработваме.
 • Сътрудничество с трети страни – благодарение на сътрудничеството с наши подизпълнители предлагаме услуги във връзка с профилактиката, безопасността, здравето и образованието на нашите служители.

В областта на ЧР предлагаме следното:

 • Изготвяне на трудовоправни документи (постъпващи, напускащи, други промени)
 • Подписване на трудовоправни документи от служителите
 • Поддържане на досиета на служителите
 • Следене на крайни срокове по ЧР (напр. родителски отпуск)
 • Общ преглед на данни за ЧР в договорен формат
 • Водене на документация за обезщетенията на служителите, помощ при избор на доставчици на обезщетения
 • Консултации по телефона с лица за контакти и служители, на български и на английски език
 • Водене на документация по БЗР за всички категории
 • Осигуряване на услуги за БЗР чрез подизпълнител
 • Водене на документация във връзка със здравеопазването съгласно законодателството
 • Осигуряване на услуги за здравеопазване чрез подизпълнител
 • Водене на документация за трудови злополуки и свързани консултации
 • Подготовка и представяне на клиента при проверки на БЗР, при медицински одити или пред други контролни органи във връзка с ЧР
 • Регистриране на чужденци в Бюрото по труда