Освобождаваме ви от задълженията ви във връзка с обработването на заплати

Готови сме да поемем изцяло осчетоводяването на заплатите. Това ще ви помогне да съкратите разходите си и да разчитате на навременно, качествено и безупречно обработване на заплатите. Можем да изчисляваме заплатите както на 20, така и на 6000 служители. Целият процес започва със събиране на необходимите данни и приключва с разпределянето на електронните фишове и парите на служителите по сметките. Не ви се налага да се притеснявате за каквото и да било.

Ползи от наемането на Еланор като външен изпълнител за обработване на заплати

 • Индивидуален и професионален подход на доставчик и качествени услуги, съобразени с настоящите тенденции
 • Прехвърляне на отговорността за обработването на заплатите (включително застраховка за професионална отговорност.)
 • Прозрачни и лесно удостоверими разходи за обработване на заплатите, по-лесно планиране и управление на паричния поток
 • По-голяма сигурност на данните за служителите и заплатите
 • Съкращаване на собствените разходи за персонал

Защо да бъдем вашият външен изпълнител за обработване на заплати?

 • Опит – изчисляваме заплати за нашите клиенти вече 18 години в Чешката република, но също и в други държави от Централна и Източна Европа.
 • Професионален капацитет – разполагаме с квалифицирани служители, които се грижат за бързото и точно обработване на заплатите на нашите клиенти. Няма да ви се налага да разрешавате проблеми при напускане на счетоводителите, отговарящи за заплати.
 • Актуална законодателна база – непрекъснато следим промените в законодателството и гарантираме точност на обработването.
 • Клонова мрежа – благодарение на сътрудничеството с филиалите ни в Чешката република и Европа можем да изчисляваме заплатите на служители от държави с различна данъчна юрисдикция.
 • Спестяване – ще спестите време и разходи за поддържане на отдел по ТРЗ.
 • Отговорност – отговорността за хардуера и софтуера е наша. Ние носим отговорност за резултатите и за комуникацията с държавни институции и банки.

Какво предлагаме като външен изпълнител за обработване на заплати?

 • Управление на документация за обработване на заплати и данни за възнаграждения – предлагаме управление на основни данни за обработване на заплатите на служителите, въвеждаме други променливи данни в системата, записваме отчетените отсъствия и друга информация, необходима за изчисляване на възнаграждението, и подготвяме документите за заплатите на служителите в съответствие с местното законодателство.
 • Консултации и съвети – поддържаме комуникация с клиенти във връзка с възнагражденията през наш собствен ESP портал за решения или използваме друг съгласуван интерфейс за поддръжка. Помагаме по време на външни одити и проверки от местните власти и даваме основна информация относно законодателството, засягащо обработването на заплати.
 • Изчисляване и обработване на възнаграждения – проверяваме и подготвяме данните за заплатите, вкл. архиви. Обработваме окончателните изчисления и пресмятаме заплати и възнаграждения. Обработваме задължителни годишни, тримесечни и месечни резултати.
 • Допълнителни услуги към обработването на заплати – обработваме изчисления във връзка със счетоводството. Генерираме и разпространяваме фишове за заплати в електронен PDF формат, който е защитен с парола. Предоставяме резултати и отчети за заплатите в съответствие с местното законодателство.
 • Комуникация с трети страни – подготвяме резултати с цел извършване на задължителни плащания. От ваше име подготвяме и подаваме задължителни отчети към държавните институции, както и отговори на запитвания от тяхна страна. Поддържаме комуникация с трети страни в частния сектор, напр. пенсионни фондове и животозастрахователни компании.
 • Управление и поддръжка на приложение за обработване на заплати – поддържаме настройките на приложението съгласно местното законодателство